Urban Mobility Observatory – Panel Informatie

UMO Panel: PSY-2021-S-0278

(for English version, scroll down)

Als u een uitnodiging hebt ontvangen om deel te nemen aan het Urban Mobility Observatory (UMO) panel en interesse hebt om deel te nemen, dan is deze informatie op u van toepassing. We willen u vertellen waar u aan zou deelnemen en waarom uw deelname en antwoorden ertoe doen.

Iedereen wordt beïnvloed door onze transport- en mobiliteitssystemen. Of het nu direct is door de lengte en ervaring van uw woon-werkreizen of indirect, via de mobiliteitssystemen achter de schermen, door wat u kunt kopen in de buurt of laten bezorgen thuis.

Mobiliteit is een zeer complex systeem dat voortdurend verandert. Technologieën zoals zelfrijdende auto’s, bedrijfsmodellen zoals autodelen en trends zoals meer thuiswerken hebben potentieel effect op hoe (veel) we ons verplaatsen. Bovendien wordt onze relatie met transport voortdurend beïnvloed door veranderingen. Dat kunnen verandering in de samenleving zijn, maar ook in de politiek, klimaattrends, technologie en sociaaleconomische ontwikkelingen. Vanwege de dynamische en complexe aard van transport, is het bestuderen ervan ook lastig en hebben we hier eigenlijk meer geavanceerde onderzoeksinstrumenten nodig. Gelukkig zijn er in onze academische gemeenschap experts in het gebruik van deze onderzoeksinstrumenten. Wat hen echter beperkt in hun zijn onze huidige systemen voor gegevensverzameling.

Waar zou u deel van uitmaken en waarom is het belangrijk?

Deze systemen bieden onderzoekers niet de juiste mogelijkheden om de hoge complexiteit van transport aan te pakken. Daarom kwam een ​​groep onderzoekers van een handvol universiteiten bij elkaar en besloot de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een ​​sterkere analyse te maken en zo bij te dragen aan een betere besluitvorming. De onderzoekers vormden het Urban Mobility Observatory (UMO). Het UMO zal op allerlei manieren verkeers-, transport- en mobiliteitsgegevens verzamelen, opslaan en delen met onderzoekers. Dit doen we met behulp van een reeks innovatieve methoden voor gegevensverzameling zoals sensors in de omgeving, Virtual Reality experimenten, maar ook panel onderzoek. We vinden het belangrijk dat de data die we verzamelen binnen UMO beschikbaar is voor alle onderzoekers die zich bezighouden met vraagstukken omtrent  toegankelijker, duurzamer, leefbaarder en gezondere mobiliteit in de toekomst.  Door gegevens beschikbaar te maken kunnen we samen nieuwe theorieën en modellen ontwikkelen en te testen om de complexiteit van het mobiliteit en transportsysteem in grote, verstedelijkte regio’s beter te begrijpen en te voorspellen.

UMO panel

Het panel, waarvoor u bent uitgenodigd, is een belangrijk onderdeel van UMO en zal de bron zijn van veel verschillende projecten om steden een beter begrip van stedelijke mobiliteit te geven.

In grote lijnen is UMO een samenwerking tussen de volgende universiteiten en organisaties:

Alleen een geselecteerd klein onderzoeksteam heeft toegang tot uw onbewerkte antwoorden op vragen in de enquetes (zogenaamde ‘ruwe’ gegevens). Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het bewerken en leveren van de geanonimiseerde gegevens die gedeeld kunnen worden met andere onderzoekers binnen het UMO-onderzoeksconsortium en daarbuiten. Wanneer uw gegevens worden geanonimiseerd voor onderzoekers betekent dit dat persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, adres en naam niet worden gedeeld met andere onderzoekers. Verderop in deze tekst leest u meer over hoe wij omgaan met privacy. De onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het UMO-project en degenen die toegang hebben tot uw onbewerkte gegevens zijn als volgt:

Verantwoordelijk voor het UMO-project en het leiden van het team van de afdeling Transport Planning van de TU Delft is:

Dr. ir. Winnie Daamen (w.daamen@tudelft.nl)

Verantwoordelijk voor het panelonderzoek en het leiden van het team van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijsuniversiteit Groningen is:

Dr. Berfu Unal (a.b.unal@rug.nl)

Verantwoordelijk voor de panelstudie en het leiden van het team van het Departement Sociale Geografie & Planologie, Universiteit Utrecht is:

prof.dr. Dick Ettema (d.f.ettema@uu.nl)

Wanneer en hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen

Dit panelonderzoek is een 4-jarig project vanaf het moment van inschrijving. Jaarlijks sturen we op 4 verschillende momenten een vragenlijst naar de deelnemers van het panel. Elke vragenlijst heeft een iets ander thema en wordt beloond met een voucher van 10 euro die kan worden gebruikt voor een keuze uit 35 cadeaubonnen waaronder bol.com.

Welke informatie wordt verzameld van het panel?

Het UMO-panel is een panel bestaande uit een representatieve steekproef van de bevolking uit 5 vervoersgebieden in Nederland. In het paneel wordt de volgende informatie verzameld:

 • Contactgegevens – we gebruiken deze gegevens alleen om contact te houden met deelnemers,
  • Naam, e-mail, gemeente
 • Demografie
  • Werkgelegenheid, opleiding, huishouden, gezinsinkomen, woonsituatie etc.
 • Transportmogelijkheden
  • Vervoerwijzen in huishouden, OV-abonnementen etc.
 • Gedrag
  • Mobiliteitskeuzes, rijgedrag, fietsgedrag etc.
 • COVID-gerelateerde vragen
  • Thuiswerken, online winkelen, wijzigingen in reizen, adreswijzigingen etc.
 • Reisdagboeken
  • Reisdagboek voor een week, tweedaagse reisdagboek
 • Attitudes en motieven
  • Attitudes over veiligheid, nieuwe vervoerstechnologieën, covid etc.

Het dataverzamelingsplatform zal zowel longitudinaal data verzamelen (dat wil zeggen data verzameld op verschillende tijdstippen over een langere periode) als meer project gebaseerde data ebruik te maken van wetenschappelijk gevalideerde en geteste vragenlijsten, methoden en technieken.

Als er meer interesse is in mobiliteitsgedrag of specifieke onderzoeksvragen (bijvoorbeeld in denkbeeldige, toekomstige instellingen), zal het platform ons in staat stellen om naast de bestaande 12 vragenlijsten nieuwe vragenlijsten, speciale apps of enquêtes te creëren.

Privacy

Het project zal naar verwachting persoonsgegevens verwerken die mogelijk gevoelige privé-informatie kunnen bevatten, met name de gegevens van deelnemers uit het UMO-panel. De privacy van het panel wordt verbeterd bij verdere analyse van de gegevens door de de-identificatie van de datasets vóór opslag, namelijk het verwijderen van namen, adressen, geboortedatum en andere persoonlijke informatie. Dit houdt ook in ieder geval in dat MAC-adressen veilig worden versleuteld en dat de tijdspanne die door deze datasets wordt gedekt wordt beperkt. Enerzijds zal alleen de beperkte groep onderzoekers toegang krijgen tot dergelijke gegevens, met als doel ruwe metingen om te zetten in geanonimiseerde en/of geanonimiseerde vormen. Over het algemeen hebben de projectonderzoekers alleen toegang tot de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun onderzoek uit te kunnen voeren.

Het is belangrijk om te vermelden dat hoewel de gegevens die in dit project worden bestudeerd geen persoonlijke informatie zoals namen en adressen zullen bevatten, het theoretisch nog steeds mogelijk is om de personen achter de gegevens opnieuw te identificeren door deze gegevens te koppelen aan andere gerelateerde databases. Daarom zullen de onderzoeksgegevens als privacygevoelig worden beschouwd en worden verwerkt met passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen, waarbij alleen toegang tot gegevens wordt verleend aan geautoriseerde onderzoekers.

De algemene procedure voor toegang tot de panelgegevens van het Urban Mobility Observatory bestaat uit de volgende stappen:

 1. De toekomstige onderzoekers vullen een aanvraag in via de UMO-webportal. De aanvraag beschrijft de benodigde hardware (monitoring, experimentele systemen), benodigde software en/of data, het doel, de achtergrond en betekenis van de aanvraag, de onderzoeksaanpak, de mogelijke risico’s (veiligheid, privacyproblematiek), de budgetmiddelen en eventuele andere specifieke eisen. De UMO-webportal zal aanvragen ondersteunen door middel van een zelfevaluatietool.
 2. UMO wijst op verzoek een (menselijke) ‘makelaar’ aan. De makelaar zal:
  • Adviseren over geschiktheid, (technische) haalbaarheid, veiligheid, privacy en ethische aspecten van de aanvraag.
  • beoordelen of er extra middelen nodig zijn.
 3. In het geval van mogelijke privacy-, veiligheids- of ethische kwesties en in die gevallen wordt gebruik gemaakt van faciliteiten die slechts een beperkte capaciteit of beschikbaarheid hebben, wordt de aanvraag namens UMO beoordeeld door de wetenschappelijke commissie en indien relevant evenals door de technologische en ethische commissies; deze commissies adviseren over het verlenen van toestemming en prioritering van verzoeken. Criteria zijn onder meer:
  • innovativiteit.
  • haalbaarheid.
  • urgentie (wetenschappelijke excellentie, maatschappelijke relevantie; inbedding in breder programma);
  • financieringsstatus/waarschijnlijkheid van financiering.
  • beschikbaarheid van personeel en faciliteiten.
  • noodzakelijke toegangsvoorwaarden met betrekking tot privacy, ethiek, gegevensintegriteit of eigendomsaspecten.
 4. Op basis van de indiening en het advies van de commissie zal de directie van UMO de aanvragen prioriteren, toegangsvoorwaarden (waaronder tarief, toegangsgrenzen) formuleren, (voorwaardelijke) toegang tot de faciliteiten verlenen en het gebruik van benodigde/passende apparatuur en gegevens formaliseren.
 5. Om toegang te krijgen tot de gegevens, worden de rollen van de gebruikers gespecificeerd, afhankelijk van de gegevens waartoe de gebruikers toegang zullen hebben. Deze rollen worden toegekend aan de specifieke onderzoekers, voor een vooraf bepaalde periode.

Waar en hoe lang bewaren we de gegevens?

De gegevens worden bij de TU Delft opgeslagen met behulp van CKAN, een beveiligde dienst die de gegevens opsplitst en ervoor zorgt dat alleen de mensen die we beloven er toegang toe te hebben, er toegang toe hebben.

De geanonimiseerde onderzoeksgegevens van het panel worden maximaal 10 jaar bewaard, maar de contactgegevens van de meer gevoelige identificeerbare aard, zoals adressen, e-mail en namen, worden slechts bewaard tot het einde van het panel over 4 jaar.

Toestemming

Wij zullen u om uw toestemming vragen om deel uit te maken van het UMO-panel, om deel te nemen aan alle vragenlijsten die periodiek naar u worden verzonden en voor het delen van de onderzoeksgegevens met andere onderzoekers. U kunt uw toestemming altijd intrekken, op elk moment en om welke reden dan ook. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar panel@umo-nwo.nl met de tekst “Ik [naam] trek hierbij mijn toestemming voor het delen van mijn gegevens met UMO in”. U heeft ook het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen door ons uw verzoek te e-mailen naar hetzelfde adres. U kunt meer informatie vinden over het privacybeleid op uu.nl/privacy.

Contactgegevens en vragen

Als u ergens vragen over hebt, kun u contact met ons opnemen via panel@umo-nwo.nl en als deze vragen privacy gerelateerd zijn, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@uu.nl.

————

-ENGLISH-

If you received an invitation to participate in the Urban Mobility Observatory (UMO) panel and are interested in participating, this information applies to you. We want to tell you about what you would take part in, and why your participation and answers matter.

What you would be part of and why is it important?

Everyone is affected by our transport and mobility systems. Whether it’s directly through the length and experience of your commute or it’s indirectly through what you are able buy and enjoy in life through the mobility systems behind the scenes.

Mobility is a very complex system that is forever changing. Technologies like self-driving vehicles, business models like car sharing, and trends like increased telecommuting have the potential to create massive changes in how (much) we move around. Furthermore, our relationship with transport is continuously affected by changes in society, politics, climate trends, urbanisation, technology, and socio-economic developments in a wide variety of ways. Because of the dynamic and complex nature of transport, studying it involve a highly advanced set of research tools. Luckily, our academic community are experts in using these tools. In fact, the Netherlands has one of the best functioning transport systems in the world, including a skilled transport-specialised academic community.

However, what limits them in their production of knowledge is our current data collection systems. These systems do not offer the appropriate opportunities for researchers to tackle the high levels of complexity in transport. Therefore, a group of researchers from a handful of universities got together and decided to collect the data needed to make stronger analysis for better decision making. They formed the Urban Mobility Observatory (UMO), which will gather, store, and disseminate empirical multi-modal traffic, transport, and mobility data, using a well-balanced set of innovative data collection methods. It will make these comprehensive data available for scientific research to develop and test new theories and models to better understand, predict and facilitate multi-modal mobility in large, urbanized regions.

The panel, that you have been invited to, is an important part of UMO, and will be the source of many different projects aiming to provide cities with better understanding of urban mobility.

In large, UMO is a collaboration between the following universities and organisations:

Only a selected small research team will have access to your unedited responses from questionnaires (so-called ‘raw’ data), and they will be responsible of editing and delivering the deidentified data out to other researchers within the UMO research consortium. When your data is deidentified for researchers, it means that personal data such as email, address and name is not shared with other researchers. You can read more about how we handle privacy further down in this text. The researchers responsible for the UMO project, and the ones with access to your raw data are as follows:

Responsible for the UMO project and leading the team at The Department of Transport Planning at TU Delft is :
Dr. lr. Winnie Daamen (w.daamen@tudelft.nl)

Responsible for the panel study and leading the team at Faculty of Behavioural and Social Sciences, Rijsuniversiteit Groningen is:
Dr. Berfu Unal (a.b.unal@rug.nl)

Responsible for the panel study and leading the team at Department Sociale Geografie & Planologie, Utrecht Universiteit is:
Prof. dr. Dick Ettema (d.f.ettema@uu.nl)

When and how we will collect your personal data

This panel study is a 4-year project starting from the moment of your registration. Every year at 4 separate times we will send out a questionnaire to the participants of the panel. Each questionnaire will have a slightly different theme and will be rewarded with a 10-euro voucher that can be used for a choice between 35 gift cards including bol.com.

What information will be collected from the panel

The UMO panel is a panel consisting of a representative sample of the population from 5 transport areas in the Netherlands. In the panel will gather the following information:

 • Contact details – we will only use this data to keep in touch with participants,
  • Name, email, municipality
 • Demographics
  • Employment, education, household, household income, housing situation etc.
 • Transport options
  • Transport modes in household, OV subscriptions etc.
 • Behaviour
  • Mobility choices, driving behaviour, cycling behaviour etc.
 • COVID related questions
  • Working from home, online shopping, changes in trips, change of addresses etc.
 • Trip diaries
  • Commuting diary for a week, two-day trip diary
 • Attitudes and motives
  • Attitudes about safety, new transport technologies, covid etc.

The data collection platform will gather both longitudinal that is, data collected at different time points over a longer period of time) and more project-based data (by using scientifically validated and tested questionnaires, methods, and techniques.

In case there is further interest in mobility behaviour or specific research questions (for example in imaginary, future settings), the platform will allow us to create new questionnaires, dedicated apps, or stated preference surveys, in addition to the existing 12 questionnaires.

Privacy

The project is expected to process personal data that can include potentially sensitive private information, in particular the data of participants from the UMO panel. Privacy of the panel is enhanced in further analysis of the data through the deidentification of the datasets before storage, namely the removal of names, addresses date of birth and other personal information. This also entails at least the secure encryption of MAC-addresses as well as limiting the timespan covered by these data sets. On the one hand, only the restricted group of researchers will be allowed access to such data, with the purpose to transform raw measurements into deidentified and/or anonymised forms. In general, the project researchers will access only the minimum amount of personal data that they need to perform their research.

It is important to state that even though the data that will be studied in this project will not include personal information like names and addresses, it is still theoretically possible to reidentify the individuals behind the data by linking this data to other related databases. Therefore, the research data will be considered privacy-sensitive and processed with appropriate security and confidentiality measures, where data access will only be granted to authorized researchers.

The general procedure for access to the Urban Mobility Observatory panel data consists of the following steps:

 1. The future researchers will fill in an application via the UMO web portal. The application describes the required hardware (monitoring, experimental systems), software and/or data required, the purpose, background and significance of the proposal, the research approach, the potential risks involved (safety, privacy issues), the budget resources and any other specific requirements. The UMO web portal will support applications by a quick scan self-evaluation tool.
 2. UMO will assign on request a (human) ‘broker’. The broker will:
  • Advise on eligibility, (technical) feasibility, safety, privacy, and ethical issues of the request.
  • assess the need for additional resources.
 3. In case of potential privacy, safety or ethical issues and in those cases use of facilities is requested that have only limited capacity or availability, on behalf of UMO, the application will be evaluated by the scientific committee and when relevant as well as by the technological and ethical committees; these committees will advise on giving permission and prioritization of requests. Criteria include:
  • innovativeness.
  • feasibility.
  • urgency (scientific excellence, societal relevance; embedding in broader programme);
  • funding status/likelihood of funding.
  • availability of personnel and facilities.
  • necessary access conditions related to privacy, ethics, data-integrity or ownership aspects.
 4. Based on the submission and the committee’s advice, the UMO management will prioritise requests, formulate access conditions (including tariff, access boundaries), grant (conditional) access to the facilities and formalise the use of necessary/appropriate equipment and data.
 5. To access the data, the roles of the users are specified, depending on the data the users will have access to. These roles are attributed to the specific researchers, for a predetermined period.

Where and for how long do we store the data?

The data will be stored at TU Delft using CKAN, a secure service that splits the data up and makes sure that only the people we promise to have access to it can access it.

The deidentified research data from the panel will be stored for a maximum of 10 years, but the more sensitive identifiable participant’s contact data, such as addresses, email, and names, will only be stored until the end of the panel in 3 years.

Consent

We will ask you for your consent to be part of the UMO panel, to take part of every one of the questionnaires that will be periodically sent to you, and for the sharing of the research data with other researchers. Keep in mind that you can always withdraw your consent, at any time and for any reason. You can do this by emailing us at panel@umo-nwo.nl with the text “I [name] hereby withdraw my consent for sharing my data with UMO”. You also have the right to request access, rectify or erase your data by emailing us your request to the same address. You can find out more about the privacy policy of Utrecht University at uu.nl/privacy.

Contact info and questions

If you have any questions at any point, you can contact us at panel@umo-nwo.nl and if these questions are privacy related, you can contact our Data Protection Officer (DPO) at privacy@uu.nl.

Kind regards

Dr. lr. Winnie Daamen, TU Delft

Dr. Janet Veldstra, RuG (Rijsuniversiteit Groningen)

Prof. dr. Dick Ettema, UU (Utrecht University)